Privacy Statement

Privacy statement Health E-Solutions

Inleiding

Health E-Solutions neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@healthesolutions.nl.

Wie is Health E-Solutions?

Health E-Solutions is de besloten vennootschap Health E-Solutions B.V., kantoorhoudende te (3016 BM) Rotterdam aan Westplein 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59605405.

Health E-Solutions is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Health E-Solutions de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Health E-Solutions jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Health E-Solutions persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Health E-Solutions voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Health E-Solutions worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adresgegevens, factuurgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: ten minste zeven jaar
Doeleinde: CRM
Gegevens: Contracten, contactpersonen, NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, contactgegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Invullen en versturen contactformulier
Gegevens: Naam, e-mail en inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Health E-Solutions heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Health E-Solutions over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Health E-Solutions. Je kunt verzoeken dat Health E-Solutions je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Health E-Solutions te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Health E-Solutions of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Health E-Solutions te verkrijgen. Health E-Solutions zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Health E-Solutions je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Health E-Solutions

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@healthesolutions.nl. Health E-Solutions zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Health E-Solutions een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Health E-Solutions je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Het kan zijn dat Health E-Solutions verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Health E-Solutions je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@healthesolutions.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Health E-Solutions jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@healthesolutions.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back to top